Aanleg, beheer en afbraak

AANLEG PV- installatie
De aanleg van de PV-installatie zal worden uitbesteed aan professionele partijen waaraan strikte eisen worden gesteld door de betrokken financiële instellingen en verzekeraars. Voor het ontwerpen van de groenzones, de aanleg van de groenvoorzieningen en de landschappelijke en ecologische inpassingen op het projectgebied zal Gutami lokale partijen uitnodigen.

INRICHTING
Bij het bepalen van de inrichting van de PV-installatie wordt via landschappelijke inpassing zoveel mogelijk rekening gehouden met bestaande landschapsstructuren, zoals kavelgrenzen, paden, watergangen en beplantingselementen op en/of nabij de percelen waarop de beoogde zonneweide wordt ontwikkeld.

BEHEER
Een gedegen onderhoudsplan is essentieel, niet alleen voor technisch optimaal beheer en veiligheid, maar tevens om de kwaliteit van het projectgebied te waarborgen, zoals de ecologische waarde, de bodemkwaliteit, en om hinder voor de omgeving te voorkomen.

AFBRAAK
Gutami neemt haar verantwoordelijkheden en haar opruimplicht serieus. Conform de Europese WEEE-richtlijn draagt Gutami na afloop van de vergunningsperiode de verantwoordelijkheid voor de verwijdering en verwerking van de PV-installatie. De landschappelijke elementen worden na afstemming met de grondeigenaar opgeruimd om het terrein in zijn oorspronkelijke staat op te leveren, waarbij het voormalige grondgebruik mogelijk is.

RECYCLING
Voor al het materiaal kiezen wij voor duurzame materialen die aan het eind van hun levensduur kunnen worden gerecycled. Gutami is lid van Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN). Deze stichting is opgezet om namens haar deelnemers te zorgen voor een goede, milieuvriendelijke verwerking van zonnepanelen en omvormers aan het einde van hun levensduur.