Natuur inclusieve zonneparken

Nederland heeft grote ambities op het gebied van zonneparken, spaarzame grond, en een zorgwekkende daling in biodiversiteit. Gutami bekijkt samen met experts hoe de huidige natuurwaarden behouden en versterkt, kunnen worden, zodat er sprake is meervoudig ruimtegebruik.

Toevoeging natuurelementen
Door natuurelementen toe te voegen worden de natuurwaarden op het plangebied versterkt. Bijvoorbeeld:

  • Vijver(s) en natuurvriendelijke oevers aanleggen langs de sloten;

  • Inzaaien van vogelzaad-, bloemen- en kruidenmengsels tussen de rijen panelen;

  • Bijen- en insectenhotels plaatsen;

  • Groensingels en houtwallen met nestplekken voor bijvoorbeeld uilen en andere vogels realiseren;

  • Opgestapelde stenen en rotsen nabij natuurlijke oever om de habitat van amfibieën te versterken.

Beplanting

Bij het ontwerp van het zonnepark wordt gebruik gemaakt van gebiedseigen beplantingen en landschapselementen, terwijl de bestaande gebiedseigen beplantingen en landschapselementen worden behouden.

​Natuurlijke oever

De natuurvriendelijke oever zorgt voor goede toegankelijkheid van het water voor grote en kleine zoogdieren, insecten, amfibieën en vogels.

Bodem

Om te zorgen dat de kwaliteit van de bodem niet achteruitgaat gedurende de exploitatie van het zonnepark, worden meerdere maatregelen genomen, waaronder de afstand tussen de tafels. Hierdoor blijft voldoende oppervlak van de bodem van het zonnepark vrij zodat regenwater en zonlicht de bodem kan bereiken en plantengroei mogelijk is.